sep 3, 2015
2691 Views
Komentáre vypnuté na Ako zmeniť poisťovňu a PZP do konca roku 2015

Ako zmeniť poisťovňu a PZP do konca roku 2015

Written by

Máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) a nie ste spokojní s cenou alebo službami vašej terajšej poisťovne? Koncom októbra musia jednotlivé poisťovne zverejniť nové sadzby poistného na nasledujúci rok. Teraz si môžete ľahšie vybrať tú poisťovňu, ktorá vám ponúkne najlepšiu cenu a v rámci nej aj najlepšie služby.

Ak sú zdrojom vašej aktuálnej nespokojnosti vysoké platby za povinné zmluvné poistenie (PZP) a nevyhovujúce služby, prichádza čas, kedy súčasnú poisťovňu môžete zmeniť. Viete, ako postupovať v prípade zmeny a čo všetko obnáša nové poistenie?

PZP sa riadi zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení a je charakterizované ako poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Toto poistenie chráni vodiča poisteného auta, ktorý v čase nehody používa vozidlo a zodpovedá tak za škody, ktoré spôsobí pri prevádzke vozidla.

Určite viete, že každý držiteľ motorového vozidla je povinný uzatvoriť PZP pri nadobudnutí vozidla, a to najneskôr v deň prvého použitia tohto vozidla. PZP sa nevzťahuje na škodu vzniknutú na vašom vozidle vašim zavinením (na účely krytia týchto škôd sa používa havarijné poistenie).

Ceny a rozsah poistného krytia

PZP sa zvyčajne uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou poistného obdobia na jeden rok, kedy nastáva výročie poistnej zmluvy. Povinnosť mať uzatvorené poistenie auta platí od prvého do posledného dňa, kedy je vozidlo v evidencii motorových vozidiel.

Na preukázanie sa zákonným poistením vozidla slúži biela karta a zelená karta. Prvá je určená pre územie SR a druhá pre zahraničné krajiny na nej vyznačené. Týmto spôsobom je jednoznačne vymedzená územná platnosť zákonného poistenia.

Rozsah a výška základného krytia škôd je zo zákona rovnaká pre PZP u všetkých poisťovní, no poisťovne môžu k tejto forme poistenia ponúkať aj ďalšie doplnkové poistné produkty či pripoistenia, ktoré rozširujú rozsah základného krytia (poistenie skiel a pod.). Svoje ceny upravujú predovšetkým ku koncu kalendárneho roka, no môžu tak urobiť aj kedykoľvek počas roka.

Zistite, koľko zaplatíte

Na viacerých dostupných portáloch a webových stránkach si môžete porovnať ceny PZP poskytované jednotlivými poisťovňami, konkrétne pre váš typ vozidla, a to vždy s aktuálnymi sadzbami. Cenu najlacnejšieho PZP vďaka porovnávacím kalkulačkám prítomným na viacerých portáloch zistíte rýchlo.

Kedy možno podať výpoveď

Vašu súčasnú poisťovňu môžete zmeniť vypovedaním povinného zmluvného poistenia, a to písomnou formou najneskôr šesť týždňov pre výročím zmluvy (tzv. dátum, ktorý figuruje na zmluve ako začiatok poistenia). Výpoveď poistnej zmluvy je nutné doručiť do poisťovne 6 týždňov pred týmto dátumom.

Písomná výpoveď musí byť podpísaná poistníkom a doručená do poisťovne v stanovenom termíne, čím dochádza k zániku poistnej zmluvy.

Dôvodom výpovede PZP, či zmeny poisťovne, môžu byť:

 

  • výpoveď poistnej zmluvy ku koncu poistného obdobia;
  • zmena držiteľa vozidla;
  • zánik predmetu poistenia;
  • nezaplatenie splátky poistného;

 

Ako pri zmene poisťovne postupovať?

Príslušné tlačivá sú dostupné na mnohých webových stránkach, pričom stačí, ak si ich stiahnete, vyplníte a odošlete na adresu vašej súčasnej poisťovne. Ak zistíte, že dnes je posledný deň, kedy môžete doručiť výpoveď poisťovni, odneste ju osobne priamo na pobočku príslušnej poisťovne a následne si vypýtajte potvrdenie o doručení výpovede.

Príklad: Ak vaše poistné obdobie trvá od 1. januára do 31. decembra, termín na podanie výpovede PZP je najneskôr do 18. novembra. V posledný deň tejto lehoty však musí byť výpoveď doručená v poisťovni, nestačí ju v daný deň zaslať poštou. Novú zmluvu o PZP potom stačí uzatvoriť tesne pred skončením platnosti tej starej (vypovedanej) zmluvy.

Je možné ukončiť zmluvu aj skôr?

Áno. Existujú už aj poisťovne, ktoré vám prostredníctvom svojich webových stránok umožnia ukončiť zmluvu na PZP prakticky kedykoľvek. No v prípade, že máte terajšiu zmluvu v inej poisťovni, musíte počkať až do konca poistného obdobia (výročný deň poistenia), nakoľko zmene zákonného poistenia musí vždy predchádzať jeho výpoveď.

Zánik zmluvy z dôvodu nezaplatenia splátky

V zmysle poslednej právnej úpravy príslušného zákona sa v prípade zániku poistnej zmluvy poistenia PZP z dôvodu nezaplatenia splátky poistného upúšťa od doterajšej povinnosti motoristu byť poistený zostávajúcu časť poistného obdobia s týmto poistením u doterajšieho poisťovateľa, keďže v opačnom prípade by nová zmluva s iným poisťovateľom bola neplatná.

V praxi to znamená, že ak nastane situácia, že vám poisťovňa vypovie poistnú zmluvu z dôvodu nezaplatenia poistného, môžete následne uzavrieť novú poistnú zmluvu u ktoréhokoľvek poisťovateľa PZP.

Predaj vozidla a jeho vyradenie z evidencie

Ak ste predali vaše vozidlo, prepísali ho na nového majiteľa alebo vyradili z evidencie vozidiel a požiadate poisťovňu o ukončenie vašej poistnej zmluvy, platnosť poistenia PZP vám zanikne k rozhodnému dňu, pričom vám poisťovňa vráti nespotrebované poistné za zvyšok poistného obdobia (alikvotnú časť do konca poistného obdobia).

Využite blížiaci sa termín zverejnenia nových sadzieb poistného

Všetky poisťovne pôsobiace na slovenskom trhu musia každoročne ku koncu októbra zverejniť nové sadzby poistného pre nasledujúci rok, pričom uvedená povinnosť je daná zákonom. Môžete si tak v dostatočnom predstihu ceny porovnať a zistiť, či prišlo vo vašom prípade k nejakým významným cenovým pohybom.

Každý motorista tak dostáva možnosť posúdiť aktuálne ceny PZP vo vzťahu k vlastnej peňaženke a predovšetkým v súvislosti s rozsahom poskytovaných služieb. Zrušenie PZP u stávajúcej poisťovne si však nenechávajte na poslednú chvíľu.

Article Categories:
Ako na to