dec 22, 2020
1840 Views
Komentáre vypnuté na Krokové motory – typy a použitie

Krokové motory – typy a použitie

Written by

Krokový motor predstavuje typ mikropohonu so špeciálnou konštrukciou umožňujúcou prevádzku v daných krokoch, ktoré sú obvykle riešené ako uhlový posuv. Krokové motory sa spravidla využívajú predovšetkým ako pohony aktuátorov slúžiacich pre ovládanie lineárneho či rotačného posuvu pohyblivých častí zariadenia na presnú pozíciu. Krokové motory sú obvykle konštruované tak, aby umožňovali kompletnú funkčnosť, tzn. okrem pohonnej jednotky sú vybavené vhodným krytovaním a snímacím systémom s komunikačným rozhraním, ktoré je kompatibilné s programovacími prostrediami.

Typy krokových motorov

V zásade sú rozlišované tri základné typy krokových motorov, ktoré sa od seba vzájomne odlišujú technológiou uvádzania do pohybu. Výstupným prvkom motoru je obvykle hriadeľ, ktorý môže byť stabilný alebo výsuvný podľa toho, či má byť polohovanie realizované v ose rotácie alebo lineárnom pohybe. Z technologického hľadiska sa teda rozlišujú:

  • motor s premennou reluktanciou
  • motor s trvalým magnetom
  • motor hybridný

Reluktančný motor

Tento typ krokového motora inak tiež označovaný ako motor s pasívnym rotorom je založený na zmene magnetického odporu medzi elektromagnetmi pólových nástavcov rotora, ktorý je priťahovaný ku statoru pod prúdom. Obe hlavné súčiastky sú vyrobené obvykle z mäkkej ocele. Kvôli nízkej presnosti polohovania a pomerne náročnej konštrukcii sa tento typ krokového motora používa iba zriedka.

Motor s permanentným magnetom

Krokový motor s aktívnym rotorom, ktorý je opatrený permanentnými magnetmi v rôznych konfiguráciách, ktoré sú priťahované a odpudzované magnetickým poľom vyvolaným prúdom prechádzajúcim cez stator. Výroba tohto typu motoru je síce menej nákladná, ale obdobne ako reluktančný motor vykazuje i tento pomerne malú presnosť polohovania a nízky krok.

Hybridný motor

Hybridný krokový motor vznikol kombináciou technológií reluktančného a magnetového krokového motora. Konštrukcia spočíva v implementácii ozubeného magnetu osovo súmerného s hriadeľom. Vďaka tomuto magnetu je možné dosiahnuť vysokej presnosti polohovania. Najmä z tohto dôvodu je i cez vyššiu cenu najvyužívanejším typom krokového motora.

Použitie krokového motora

Ako už bolo zmienené, krokové motory sú aplikované predovšetkým v rámci riešení vyžadujúcich veľmi presné polohovanie lineárnych alebo rotačných posuvov, preto sa uplatňujú predovšetkým pri konštruovaní aktuátorov či manipulátorov. Umiestňujú sa buď priamo do osy rotácie, alebo sa hriadeľ napojí na posuvný prvok. Použitie je možné v troch základných režimoch, a to:

  • celého kroku – posuv je vždy o uhol nastavený ako 1 krok
  • pol kroku – tento režim využíva dvoch cievok, ktoré posunú motor o jeden krok a potom ho vrátia o pol kroku naspäť, čím sa zvýši celkový možný počet krokov motora a tým i presnosť
  • mikrokroku – konštrukcia i riešenie je zložitejšie a umožňuje dosiahnuť relatívne vysokej presnosti polohovania
Article Tags:
Article Categories:
Ako na to