máj 22, 2016
2343 Views
Komentáre vypnuté na Ako napísať diplomovú prácu?

Ako napísať diplomovú prácu?

Written by

Diplomová práca je pre drvivú väčšinu študentov tou najrozsiahlejšou prácou, akú kedy mali napísať. Majú už síce za sebou skúsenosť s prácou bakalárskou, ale napriek tomu je písanie diplomovky v mnohom špecifické. Napísanie tejto záverečnej práce má totiž presne danú štruktúru, rozsah a nemala by chýbať ani empirická  časť.

Viete, čo všetko musí diplomová práca obsahovať, aby spĺňala požadované kritériá a vy ste ju dokázali úspešne obhájiť?

 

Teória verzus výskum

Každá diplomovka pozostáva z teoretickej časti, kde ukážeme svoje vedomosti aj schopnosť samostatne pracovať so zdrojmi, citáciami a tiež to, či vieme správne parafrázovať a z časti praktickej – empirickej, ktorej cieľom je predošlé tvrdenia dokázať, prípadne vyvrátiť.

Teoretickú časť diplomovky tvorí úvod, jadro, záver, resumé a zoznam použitej literatúry.

Úvod diplomovej práce

Teoretická časť diplomovej práce začína vždy úvodom. Jeho úlohou je predstaviť hlavný cieľ práce a rovnako tak ciele čiastkové. V prvom rade však predstavuje tému, je v ňom nevyhnutné vysvetliť, prečo sme si túto tému zvolili a je treba krátko popísať, čomu sa budeme venovať v jednotlivých kapitolách. Taktiež tu možno spomenúť bibliografické zdroje. V prípade, že je súčasťou diplomovej práce aj praktická časť, nesmie chýbať stručný popis, čo je predmetom a cieľom vášho výskumu.

Abstrakt

Ide o krátku výstižnú charakteristiku obsahu práce. Píše sa v dvoch jazykových verziách – v slovenskom jazyku, ale odporúčaná je aj verzia v niektorom zo svetových jazykov, najčastejšie v angličtine. Abstrakt by mal obsahovať meno autora, názov diplomovej práce, druh záverečnej práce, názov vysokej školy, kde autor študuje, fakultu aj katedru vysokej školy, meno školiteľa, stupeň odbornej kvalifikácie, rok odovzdania diplomovej práce a počet strán. V abstrakte sa uvádzajú aj kľúčové slová, ktorými autor zhrnie tému, ktorej sa daná diplomová práca venuje.

Hlavná textová časť práce

Po úvode nasleduje podstata práce, t.j. jej jadro. V ňom sa autor v jednotlivých kapitolách a podkapitolách venuje samotnej téme, rozvíja svoje hypotézy doložené externými zdrojmi. Súčasťou jadra je aj empirická časť, ktorá môže mať formu výskumu, ankety či rozhovoru. Nasleduje ešte zhrnutie a odporúčania pre prax. A nezabudnite na zoznam použitej literatúry.

Záver práce

V závere diplomovej práce sa vyjadríte, či ste dosiahli cieľ práce, aj k akým zisteniam ste dospeli. Tiež obsahuje register práce, dodatkové materiály a prílohy, ak sú súčasťou diplomovej práce.

 

Formálna stránka diplomovky

Počet strán diplomovej práce si určujú jednotlivé vysoké školy, spravidla by však mala každá diplomovka pozostávať aspoň z 50 a viac strán. Čo sa týka formálnej úpravy diplomovej práce, pri jej písaní určite neexperimentujte a používajte štandardný typ písma, ideálne Times New Roman, odporúča sa riadkovanie 1,5. Veľkosť písma sa rozlišuje podľa členenia textu, najčastejšie je to veľkosť 12.

Ak ste stále zmätení a neviete, kam z konopí, hlavu hore. Pozrite si ukážky prác, ktoré sú verejne prístupné. Ideálne, ak natrafíte na kompletný návod, ako napísať diplomovku. Pekne krok za krokom, aby ste vedeli, ako postupovať. Hľadajte odkazy ako diplomová práca vzor či ako napísať záverečnú prácu. Veríme, že aj vďaka našim radám a cenným tipom to zvládnete. Veľa šťastia.

 

Autorské právo: bowie15 / 123RF Reklamní fotografie

Article Categories:
Ako na to